Restauratie 2010-2011

Gildestucadoors Groningen 1

Restauratieregeling monumenten 2010 en 2011

U kunt geen aanvraag meer indienen voor deze regeling.

Twee budgetten

In totaal is er binnen deze regeling € 46 miljoen (het budget voor de jaren 2010 en 2011) verdeeld. Dit bedrag bestond uit twee afzonderlijke budgetten:

  • 30 miljoen euro voor grootschalige restauratieprojecten en restauratieprojecten waarbij herbestemming aan de orde is.
  • 16 miljoen euro voor restauraties door aangewezen organisaties voor monumentenbehoud.

Beschikkingen

Op 13 januari 2011 ontvingen 45 monumenten in totaal 27 miljoen euro uit handen van staatssecretaris Zijlstra.
En inmiddels hebben ook drie Brabantse monumenten (samen 3,2 miljoen) en één kerk in Zeeland (1,5 miljoen) te horen gekregen dat ze subsidie ontvangen.

Melden aanvang restauratie

Heeft u een subsidiebeschikking ontvangen? Dan moet u de start van de restauratiewerkzaamheden melden bij de Rijksdienst. Gebruik daarvoor bijgaand formulier(doc 168 KB). Hierin staat duidelijk beschreven wat u doen moet.

Melden gewijzigde omstandigheden

Is er na ontvangst van de subsidiebeschikking iets veranderd in de omstandigheden? Blijkt bijvoorbeeld de technische staat van uw monument slechter dan voorzien? Of is het pand veranderd van eigenaar? Is uw aanvraag voor een omgevingsvergunning geweigerd? Wordt er afgeweken van het ingediende plan?

Al deze veranderingen kunnen gevolgen hebben voor uw subsidie. Laat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed daarom zo spoedig mogelijk weten wat er wijzigt. Dat kan met bijgaand formulier (doc 172 KB).

Bron: www.cultureelerfgoed.nl