Herbestemmen

Gildestucadoors Groningen 2

Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

Let op: De volgende gelegenheid voor een aanvraag is van 1 oktober t/m 30 november 2013.

De “Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten” bevordert een duurzaam gebruik van monumenten. De rijksoverheid kan bijdragen in de kosten:

  • om de haalbaarheid van een herbestemming te onderzoeken.
  • om het monument in de tussentijd wind- en waterdicht te houden.

Vaak staat een monument jaren leeg voordat het een nieuwe bestemming krijgt. In de tussentijd is er geen geld voor onderhoud en raakt het gebouw in verval. Blootgesteld aan wind en regen raken monumentale waarden aangetast of gaan zelfs verloren. Ook lopen de kosten op om het gebouw in de toekomst weer gereed te maken voor een nieuwe bestemming. Herbestemming wordt dan steeds moeilijker en ook het omliggende gebied verloedert.

Budget

Voor de regeling stelt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2,4 miljoen euro per jaar beschikbaar. Met ingang van 1 oktober 2012 is dit bedrag als volgt verdeeld:

  • 1,7 miljoen euro voor haalbaarheidsonderzoeken;
  • 0,7 miljoen voor het wind- en waterdicht maken van monumenten.

U kunt van 1 oktober tot en met 30 november een aanvraag voor deze regeling indienen.

Wijzigingen per 1 oktober 2012

De regeling is voor het eerst opengesteld in 2011. Op basis van de ervaringen is de regeling op een aantal punten bijgesteld met ingang van
1 oktober 2012. Ook de aanvraagformulieren zijn hierop aangepast. Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • Nieuwe, beperkte indieningstermijn en herverdeling van budget

Omdat er veel vraag was naar subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek, is besloten meer budget toe te kennen aan dit onderdeel van de regeling ten koste van het onderdeel wind- en waterdicht maken. Door de indieningstermijn te beperken tot twee maanden kan eventueel restbudget van het ene onderdeel worden toegevoegd aan het andere onderdeel. De nieuwe indieningstermijn gaat in op 1 oktober en sluit op 30 november.

  • Verdeelcriteria bij overtekening

Het criterium ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ wordt verlaten. Gezien de grote belangstelling voor de regeling zou dit tot een stormloop leiden op de eerste dag van de indieningstermijn. Daarom zijn nieuwe verdeelcriteria opgesteld.

  • Uitzondering woonhuis op een complex

Woonhuizen zijn en blijven uitgesloten van de regeling, met uitzondering van woonhuizen die onderdeel uitmaken van een groter complex dat een nieuwe bestemming krijgt.

Daarnaast is besloten dat de regeling toegankelijk blijft voor rijks-, provinciale, gemeentelijke monumenten en cultuurhistorisch waardevolle gebouwen zonder formele monumentenstatus.

Bron en voor meer info over herbestemmen: www.cultureelerfgoed.nl