Ervaren mensen

Gildestucadoors Groningen 9

Gildestucadoors heeft alleen ervaren mensen aan het werk.

De mensen die aan het werk zijn voor Gildestucadoors zijn ook allen werkzaam voor Buisman Stucadoors. Buisman Stucadoors is lid van het Neerlandsch Stucgilde.

Het Neerlandsch Stucgilde bestaat uit een groep zelfstandige en, op grond van hun bewezen vakmanschap, gerespecteerde ondernemingen. Deze gespecialiseerde bedrijven hebben zich verenigd in een aan de nieuwe tijd aangepaste vorm van het oude gilde: samenwerkend tot bevordering en bewaking van de kwaliteit van het product.

Als algemene doelstelling geldt:
Het bevorderen van de kwaliteit van restauratief en decoratief stukadoorswerk en het onderling uitwisselen van bij de Gildeleden aanwezige expertise en vak- en materiaalkennis. Het lid van het Gilde blijft zich bekwamen in nieuwe en oude vaktechnieken en nieuwe en oude materialen.

Aspirant leden van het Gilde moeten zich, alvorens als lid te worden toegelaten, met goed gevolg aan het accreditatieproces onderwerpen en op verschillende gebieden hun kennis en ervaring aantonen.

Alle gildeleden hebben plechtig beloofd zich te houden aan de gulden regels van het Neerlandsch Stucgilde:

  • Ik zal te allen tijde het Stukadoorsvak en mijn vakkennis uitdragen.
  • Ik zal alles in het werk stellen om de hoogst haalbare kwaliteit te leveren.
  • Ik zal de eervolle titel ‘Meester Stukadoor’ nimmer misbruiken.
  • Ik zal elk aangesloten Gildelid behandelen als een broeder.
  • Ik zal me volledig bekwamen op het gebied van nieuwe en oude vaktechnieken en nieuwe en oude materialen.
  • Ik verplicht mezelf kwaliteitscontroles toe te laten op het werk dat valt onder de werkingssfeer van het Stucgilde. Controles die, naar mening van de controlerende instantie, negatief voor mijn bedrijf uitvallen, zal ik melden aan het bestuur van het Stucgilde.
  • Ik zal het werk dat naar mening van de Algemene Vergadering van het Gilde slecht is uitgevoerd kosteloos herstellen of door een Gildebroeder tegen vergoeding van een reële kostprijs laten herstellen.
  • In geval van vaktechnische vragen en problemen zal ik altijd bij mijn Gildebroeders te rade gaan.
  • Omgekeerd zal ik een Gildelid te allen tijde behulpzaam zijn en bereid zijn vaktechnische problemen te helpen oplossen.
  • Ik zal mijn medewerkers, indien van toepassing, in de gelegenheid stellen zich volledig te bekwamen in het Stukadoorsvak en ze te brengen op het hoogste vaktechnische niveau.

Voor meer informatie over het Neerlandsch Stucgilde, zie www.stucgilde.nl