Monumentenwacht

diverse werken 100 (2)

Monumentenwacht

Door regelmatig uw pand te inspecteren op bouwkundige gebreken adviseert de Monumentenwacht u over het onderhoud ervan. De Monumentenwacht is een organisatie die op een praktische manier bijdraagt aan het behoud van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen. Zowel gemeentelijke, provinciale als rijksmonumenten komen voor een abonnement in aanmerking.

Inspectie

Bij elke inspectie wordt de totale bouwkundige staat van de buiten- en binnenkant opgenomen met speciale aandacht voor onderhoudsgevoelige constructies en materialen.
De Monumentenwacht spoort systematisch alle gebreken op. Ook op plekken waar uzelf zelden of nooit komt worden daarbij bekeken.

U ontvangt na afloop van de inspectie de bevindingen in een rapport. Zo krijgtu een totaalbeeld van de staat waarin het monument

verkeert  Als er reparaties nodig zijn, worden deze in volgorde van urgentie en in begrijpelijke taal vermeld.

Abonnement

Om een monument in goede staat te brengen én te houden is regelmatige inspectie van groot belang. Daarom werkt de Monumentenwacht op basis van een abonnement. De basis van het abonnement bestaat uit een periodieke inspectie en rapportage. Hiermee worden kleine gebreken sneller ontdekt en kan vervolgschade worden voorkomen. Dankzij de steun van de provinciale overheid kan de Monumentenwacht de kosten beperkt houden. Elke provincie heeft zijn eigen abonnementsvormen en -tarieven.

Alle adressen en telefoonnummers van de wachten vindt u op de site van Monumentenwacht Nederland.