Disclaimer

Disclaimer voor www.gildestucadoors.nl

Algemeen

Gildestucadoors (Kamer van Koophandel 52587363), hierna te noemen Gildestucadoors, verleent u hierbij toegang tot www.gildestucadoors.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Gildestucadoors en derden zijn aangeleverd. Gildestucadoors behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.gildestucadoors.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Gildestucadoors.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.gildestucadoors.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Gildestucadoors.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.gildestucadoors.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De inhoud van www.gildestucadoors.nl wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Gildestucadoors doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Gildestucadoors en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Gildestucadoors, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.